صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

صندوق در یک نگاه

مستمری از کارافتادگی

تعداد
بیمه شده فعال

مستمری بازنشستگی

بیش از
مستمری بازنشستگی

مستمری بازماندگان

بیش از
مستمری بازماندگان

مستمری از کارافتادگی

بیش از
مستمری از کارافتادگی

play

نحوه تکمیل فرم بورسیه تحصیلی

play

همایش تجلیل از کارگزاران برتر