نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

صندوق در یک نگاه

مستمری از کارافتادگی

تعداد
بیمه شده فعال

مستمری بازنشستگی

بیش از
مستمری بازنشستگی

مستمری بازماندگان

بیش از
مستمری بازماندگان

مستمری از کارافتادگی

بیش از
مستمری از کارافتادگی

play

مصاحبه اسداله رازانی، رئیس هیات مدیره صندوق با صدا و سیمای استان مرکزی

play

همایش تجلیل از کارگزاران برتر