سیاست‌های ده‌گانه

سیاست‌های ده‌گانه

۱

توجه به مقوله پایداری مالی و تعادل صندوق

افزایش توجه و تأکید بر رویکرد آمیخته حمایتی– اقتصادی، از اصلیترین سیاستهای راهبری صندوق در راستای بهبود تعادل و پایداری مالی آن در دوران جدید بوده و این موضوع، باهدف گسترده نمودن دامنه چتر پوشش صندوق در جامعه هدف صورت خواهد پذیرفت. در این راستا لازم و ضروری است که تدوین هر نوع برنامه و سیاست و انجام هرگونه اصلاحات، منوط به در نظر گرفتن مقوله‌های بیمهای و اقتصادی و شناخت آثار آنها بر تعادل و پایداری مالی صندوق باشد. همچنین حوزه سرمایه‌گذاری صندوق با اهمیتی بیش از پیش مدنظر قرارگرفته تا از طریق بهینه سازی سبد دارایی صندوق، منجر به بهبود تعادل مالی آن و افزایش توان سنوات بیمه پردازی متناسب با شأن و کرامت انسانی مشترکان صندوق گردد.

۲

درک تنوع و تفاوتهای جامعه هدف

نگاهی یکسان به جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، به رغم تفاوتهای جغرافیایی که منشأ تنوع های اقتصادی و اجتماعی است و تلاش برای سیاستگذاری یکپارچه را باید از ایرادات اصلی نظام تصمیم گیری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در گذشته برشمرد. در این راستا ضروری است تا کلیه واحدهای صف و ستاد تلاش نمایند تا از طریق درک این تفاوتها و تنوع های اقتصادی و اجتماعی، محصولات بیمه ای و برنامه های خود را مبتنی بر ویژگیهای خاص جوامع هدف طراحی و عملیاتی سازی نمایند. بدیهی است که این مهم امکانپذیر نخواهد بود، مگر در قالب یک تلاش جمعی جهت ایجاد شناخت و درک کامل جامعه هدف صندوق بر مبنای انواع رویکردهای کمی و کیفی در قالب حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدلهای تصمیم گیری فردی.

3

توجه به منابع انسانی به عنوان اصلیترین سرمایه صندوق

منابع انسانی صندوق به عنوان اصلیترین سرمایه آن در راستای تحقق اهداف و برنامه ها محسوب شده و بر همین اساس، توسعه منابع انسانی و افزایش رضایت کارکنان در راستای بهبود تعلق سازمانی و تلاش در جهت جذب و به کارگیری نخبگان و متخصصان، باید به عنوان اصول اساسی در ارتباط با حوزه منابع انسانی، مدنظر تمامی مدیران صندوق قرار گیرد. در این راستا، ایجاد محیط کاری متناسب با شأن و کرامت انسانی و تعامل محترمانه باید به عنوان اصلیترین ارزش های صندوق در حوزه تعامل با کارکنان و ارتباطات میان آنها مدنظر قرار گیرند به طوریکه تخطی از آن، به هیچ عنوان در خانواده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پذیرفته نخواهد شد.

4

توجه به نوآوری و خلاقیت و تصمیم‏ گیری مبتنی بر مستندات

خلاقیت و نوآوری باید به عنوان اصول کلیدی صندوق در کلیه فرآیندها و وظایف آن مدنظر قرار گیرند؛ چراکه صندوق به راهکارهایی هوشمندانه برای توانمندسازی در مناطق روستایی و عشایر و گسترش دامنه ارائه انواع خدمات بیمه ای نیاز دارد و این مهم، امکانپذیر نخواهد بود مگر از طریق ترغیب خلاقیت و نوآوری. بر این مبنا، با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که متفاوت از جوامع هدف سایر صندوقهای بازنشستگی کشور مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری میباشد، لازم است این ویژگیهای متمایز در کلیه ارکان صندوق مشتمل بر ساختار، فرآیندها، منابع انسانی، طراحی محصولات و بازاریابی، منعکس گردند. همچنین لازم و ضروری است که مقوله داده های بزرگ و تصمیم گیری و تصمیم سازی مبتنی بر داده ها و مستندات، به عنوان اصلیترین اصول اتخاذ تصمیمات در صندوق مدنظر قرار گیرند.

۵

تبدیل فناوری اطلاعات به عنوان محور اصلی فرآیندهای صندوق

پایداری مالی و بهره‌وری کار و سرمایه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر امکانپذیر نخواهد بود، مگر با تبدیل فناوری اطلاعات به‌عنوان محور اصلی فرآیندهای صندوق. اهداف اصلی تحقق این مهم عبارت اند از ارتقای بهره وری کار و سرمایه، افزایش شفافیت، کاهش خطای انسانی و نهایتاً، افزایش دامنه جامعه تحت پوشش صندوق مبتنی بر استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات.

۶

ایجاد همافزایی از طریق طراحی مجدد رابطه صف و ستاد

طراحی مجدد و ارتقاء رابطه صف (مشتمل بر واحدهای استانی و کارگزاران) و ستاد در راستای ایجاد همافزایی و مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش، باید به عنوان یکی از اصلیترین سیاستهای دوران فعالیت صندوق، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، صف به عنوان نقطه اتصال صندوق به جامعه هدف و در نقش خط مقدم صندوق در نظر گرفته میشود که از یکسو، محل ارائه خدمات به جامعه هدف و از سوی دیگر، مرجع دریافت اطلاعات و شناخت از جامعه هدف است. از طرفی دیگر، ستاد باید در نقش پشتیبان صف عمل نموده و نسبت به ایجاد ظرفیت برای اقداماتی که امکان انجام انفرادی و مجزای آنها در واحدهای صف وجود ندارد، اقدام نماید و از طریق سیاستگذاری مشورتی و تسهیل عملیات اجرایی در صف، منجر به ارتقای بهره وری گردد. نکته مهمی که انتظار میرود مدیران صف و ستاد به جدیت نسبت به رعایت آن اهتمام داشته باشند، این است که صف و ستاد، در قالب یک «کل منسجم» هستند و به عنوان یک مجموعه واحد، ارائه بهینه خدمات بیمه ای به جامعه هدف را در دستور کار خواهند داشت.

۷

بهبود اثربخشی در حوزه بازاریابی و تبلیغات

باوجود اهمیت بازاریابی به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی در نهادهای مالی، به نظر میرسد پیش ازاین، این مقوله به صورتی راهبردی و مبتنی بر دانش روز دنیا در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به صورت کافی مدنظر قرار نگرفته است. در این راستا لازم است تا مدیران ستاد و صف، رویکرد راهبردی نسبت به مقوله بازاریابی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اتخاذ نمایند و نسبت به ایجاد برندی مبتنی بر اعتماد به عنوان اصلیترین ویژگی ذهنی موردنیاز در جامعه هدف صندوق، اقدام کنند. بنابراین در دوره جدید مدیریتی صندوق، اتخاذ راهبردهای بازاریابی مبتنی بر شناخت، به جای راهکارهای تبلیغاتی کورکورانه لازم و ضروری است.

۸

جذب ظرفیتهای بخش خصوصی و جامعه مدنی

امروزه جهان بر روی این موضوع اجماع دارد که تحقق اهداف توسعه ممکن نخواهد بود، مگر از طریق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی و به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی. در این راستا ضروری است کلیه مدیران صف و ستاد تلاش نمایند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی و به ویژه نهادهای غیرانتفاعی، امکان افزایش بهره وری کار و سرمایه را در حوزه توسعه بیمه اجتماعی مناطق روستایی و عشایری فراهم آورند.

۹

ایجاد ارزش جاری برای مشترکان صندوق

ایجاد ارزش و مطلوبیت جاری از طریق تهیه بهینه محصولات و بسته‌های ارائه شده به جامعه هدف، باید به عنوان یکی از اصلیترین محورهای عملکردی صندوق مدنظر قرارگرفته و از این طریق، منجر به بهبود شاخص وفاداری در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گردد.

۱۰

بهینه سازی هزینه‌ های اداره صندوق

با توجه ویژگی خاص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و به دلیل ماهیت متمایز و متفاوت جامعه هدف آنکه منجر به پایین بودن نسبی حق بیمه‌ها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به سایر صندوقهای بازنشستگی کشور شده است، ضرورت دارد هزینه های اداره صندوق در دامنه مصوب قانونی مدیریت شده و از افزایش هزینه‌های اداره صندوق بدون توجه به حجم عملیاتی آن جلوگیری به عمل آید.

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©