جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 1394 اعلام شد

جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 1394 اعلام شد

سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 94 بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره صندوق مشخص گردید.


با عنایت به نامه شماره 93/4206/ه. الف مورخ 1393/12/27 معاون محترم وزیر و دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در خصوص اصلاح جدول سطوح درآمد ماهیانه مبنای وصول حق بیمه از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر در سال 1394 ، و با توجه به اینکه عضویّت در صندوق اختیاری می باشد . لذا هر بیمه گذار موظف است پس از نامنویسی درصندوق نسبت به انتخاب یکی از سطوح هشتگانه مصوب با درآمد ماهیانه مشخص که در هر سال اعلام می گردد، شخصاً نسبت به پرداخت پنج درصد( 5% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی ( یک سوم حق بیمه ) را برای عضویّت در صندوق بصورت سالیانه اقدام نماید . (دوسوم حق بیمه معادل ده درصد)       ( 10% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی بیمه شده توسط دولت تأمین می گردد .

ضمن جلب توجه به رعایت موارد زیر در خصوص نحوه انتخاب سطح مبنای پرداخت حق بیمه توسط بیمه شدگان به شرح زیر اعلام می گردد .

1 – هر بیمه شده در بدو عضویت اولیه در صندوق می بایست یکی از هشت (8) سطح مصوب ( سطح 1 الی سطح 8 ) را با درآمد ماهیانه مشخص بعنوان سطح انتخابی مبنای پرداخت حق بیمه نزد صندوق انتخاب و پنج درصد ( 5% ) آنرا بابت یک سال محاسبه و به صورت یکجا با شناسه پرداخت به حساب متمرکز (600609 ) صندوق واریز نماید .

2 – تاریخ شروع بیمه از اول ماهی منظور میگردد که در آن ماه بیمه شده حق بیمه خود را به حساب صندوق واریز می نماید . تاکید می گردد حق بیمه به صورت سالیانه و یکجا دریافت می شود . ضمناً دوره بیمه پردازی یکساله بود  و از ابتدای هر ماهی که بیمه شده حق بیمه خود را به صندوق پرداخت نماید شروع و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده خواهد بود.

3 – بیمه شدگان پس از پایان دوره یکساله بیمه پردازی ، می بایست حداکثر تا پایان اولین ماه پس از آن نسبت به پرداخت حق بیمه یکساله  بعد اقدام نمایند. در غیر اینصورت در هر ماهی پس از آن حق بیمه خود را پرداخت کنند، دوره یکساله بیمه برای ایشان از ابتدای همان ماه و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده محاسبه می گردد .

مثال : بیمه شده ای که حق بیمه خود را از ابتدای تیر ماه سال 93 تا پایان خرداد ماه سال 94 پرداخت نموده است می بایست در تیر ماه سال 94 مراجعه و حق بیمه یکساله بعدی خود را به صورت یکجا پرداخت نماید . در این صورت رابطه بیمه ای ایشان برقرار و بدون وقفه می باشد. اگر بیمه شده در مرداد ماه 94 یا ماههای پس از آن مراجعه و حق بیمه خود را بپردازد، اگر چه سنوات بیمه پردازی قبلی ایشان نزد صندوق  محفوظ است و لیکن به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر ، قطع ارتباط بیمه ای و وقفه در بیمه پردازی ایجاد شده است .

4 – با توجه به اینکه سطح انتخابی توسط بیمه شدگان با درآمد ماهیانه تعیین شده مبنای پرداخت حق بیمه ایشان به صندوق می باشد ، لذا بیمه شدگان می بایست آخرین سطحی که براساس آن به صندوق حق بیمه پرداخت کرده اند را با افزایش نرخ جدید انتخاب و اقدام به پرداخت حق بیمه در سال 1394 نمایند و در عین حال مجاز به انتخاب یک سطح بالاتر نیز می باشند؛ ولیکن مجاز به انتخاب بیش از یک سطح نبوده و همچنین نمی توانند درآمد پائین تر را نسبت به آخرین درآمد ماهیانه ای  که بر مبنای آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده اند را انتخاب نمایند . تاکید می نماید در هر حال کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد .

مثال : بیمه شده ای که در سال 1393 سطح  پنج را با درآمد ماهیانه  3/600/00 ریال انتخاب و مبلغ 2/160/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است در سال 1394 می بایست سطح پنج را با درآمد ماهیانه  4/500/000 ریال را انتخاب و مبلغ 2/700/000 ریال حق بیمه پرداخت نماید . ضمناً ایشان مجاز می باشد سطح شش را با درآمد ماهیانه 5/000/000 ریال را  نیز با مبلغ حق بیمه 3/000/000 ریال انتخاب و اقدام به بیمه پردازی  نماید .

5 – در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در سالهای گذشته به عضویّت صندوق درآمده اند و یک یا چند سال توقف بیمه پردازی داشته اند، چنانچه در سال 1394 یا سالهای بعد از آن برای بیمه پردازی مراجعه نمایند، با توجه به اینکه کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد لذا این بیمه شدگان می بایست  سطحی را انتخاب نمایند که آخرین  درآمد ماهیانه ای که بیمه شده براساس آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده است را پوشش داده و اقدام به بیمه پردازی در همان سطح نمایند . ضمناً این دسته از بیمه شدگان مجاز می باشند یک سطح بالاتررا نیز انتخاب و بیمه پردازی نمایند. در مواردی که آخرین درآمد ماهیانه مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شده ، در سطوح هشتگانه سال جاری موجود نباشد، در صورتیکه آخرین درآمد ماهیانه بیمه شده که مبنای پرداخت حق بیمه به صندوق بوده است از پائین ترین درآمد ماهیانه  مصوب سال جاری کمتر باشد، پرداخت حق بیمه در سطح یک صورت می پذیرد و همچنین بیمه شده مجاز می باشد با یک سطح افزایش سطح دو را نیز انتخاب و اقدام به بیمه پردازی نماید .

مثال : بیمه شده ای در فروردین ماه سال 1389 به عضویّت صندوق درآمده است و با انتخاب سطح هفت با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال در سال 1389 به مبلغ 1/410/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است . در سال 1394 پس ازچهار سال وقفه در بیمه پردازی در فروردین ماه 94 برای برقراری ارتباط بیمه ای و بیمه پردازی مراجعه می نماید. ایشان می بایست سطح یک را با درآمد ماهیانه  2/500/000 ریال و حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/500/000ریال را  انتخاب و اقدام به واریز حق بیمه نماید همچنین ایشان مجاز می باشد با یک سطح افزایش ، سطح دو را نیز با درآمد ماهیانه 3/000/000 ریال را با حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/800/000 ریال انتخاب و بیمه پردازی نماید .

نکته : علت انتخاب سطح یک با درآمد ماهیانه 2/500/000 ریال در مثال فوق به عنوان سطح پایه مجاز، عدم امکان کاهش درآمد ماهیانه می باشد، زیرا بیمه شده ای که قبلاً در سال 1389 در سطح هفت و با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال بیمه پردازی نموده است، نمی تواند درآمد پائین تر از درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال را انتخاب و بیمه پردازی نماید. با توجه به اینکه در سطوح مصوب سال 1394 درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال وجود ندارد، لذا تنها سطحی که به عنوان سطح پایه مجاز، قابل انطباق و انتخاب می باشد همان سطح یک با درآمد ماهیانه   2/500/000 ریال می باشد .

6 – در خصوص آندسته از بیمه شدگان صندوق که از سال 1386 به بعد براساس تفاهم نامه فی مابین صندوق با کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی، بخشی از حق بیمه آنها بوسیله این نهادها با عنایت به معرفی نامه های صادره توسط این نهادها در سطح یک (حداقلی ) پرداخت می گردد به شرط حفظ سطح انتخابی در سال ارائه معرفی نامه، می توانند در همان سطح و یا یک سطح بالاتر اقدام به بیمه پردازی نمایند. در غیر اینصورت (عدم حفظ سطح) می بایست در پائین ترین سطح (سطح یک ) اقدام به بیمه پردازی نمایند.

سطوح  مبنای دریافت حق بیمه در سال 1394

سطح

درآمد ماهیانه(ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)

1

2/500/000

125/000

1/500/000

2

3/000/000

150/000

1/800/000

3

3/500/000

175/000

2/100/000

4

4/000/000

200/000

2/400/000

5

4/500/000

225/000

2/700/000

6

5/000/000

250/000

3/000/000

7

5/500/000

275/000

3/300/000

8

6/000/000

300/000

3/600/000

 

 

کارگزاران موظفند نسخه ای از این بخشنامه را در دفتر کارگزاری در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ضمناً دریافت هر گونه وجهی توسط هر فردی و به هر عنوانی از بابت عضویّت در صندوق، ممنوع بوده و تخلّف محسوب می شود.

مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه معاونتها، ادارات کل ستادی و مدیریت استانها می باشند. همچنین اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است زیرساختهای نرم افزاری لازم را جهت اجرائی شدن آن توسط سیستم الکترونیکی دریافت حق بیمه (سامانه دما ) ایجاد نماید.

این بخشنامه از 1394/1/1 جایگزین بخشنامه 94/1 به شماره 93/44411 مورخ  1393/12/24 و بخشنامه شماره  93/1 به شماره 92/40200  مورخ 1392/12/11 می گردد .

 شایان ذکر است اطلاع رسانی و ابلاغ این بخشنامه بر عهده مدیریت استانها می باشد .

 

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 2,135
  • 4,191,016
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©