خلاقیت کارگزاری 79082 استان همدان در طراحی برنامه نرم افزاری ویژه کارگزاران

خلاقیت کارگزاری 79082 استان همدان در طراحی برنامه نرم افزاری ویژه کارگزاران

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ اعم از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻗﺮارداد،ﺗﻤﺪﯾﺪ و ... را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ وجود ندارد


ﮐﺎرﮔﺰاری 79082 در ﺳﺎل 91 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺰاری های ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اجتماعی ﮐﺸﺎورزان،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و عشایر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار، اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از این نرم افزار استفاده کنند. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ اعم از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻗﺮارداد،ﺗﻤﺪﯾﺪ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ندارد .در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

 در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ، ﺟﺴﺘﺠﻮ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ، ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﻓﻮت و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﮔﺰارﺷﺎت، آﻣﺎرﮐﺎرﮔﺰاری در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر، ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎپ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻓﺮم ﻗﺮارداد، ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه را ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از وارد ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و سایراﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد  و از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼح ﻧﻤﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد 25 ﻧﻮع ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻮت و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ، انتقال ﺳﺎﺑﻘﻪ و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺎه ﺟﺎری و ﮔﺰارش اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ می باشد . ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺰاری(5 % حق الزحمه ) ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه است ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ، ﺗﺒﺮﯾﮏ روز ﺗﻮﻟﺪ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء را دارا بوده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺛﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ بوسیله ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ می کند . اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری نقش موثر اینگونه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را در اﺳﺘﻤﺮار ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ تجربه کرده است .

در ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﻪ آﻣﺎر اﻋﻢ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ، وضعیت انفصال یا اتصال بیمه افراد ، آﻣﺎر ﻓﻮت و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ ،تأهل ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ و آﻣﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ سطح درآﻣﺪی و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 15 ﻧﻮع آﻣﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری و ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻬﺖ درج در ﻓﺮم ﻫﺎ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ کارگزاران سراسر کشور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©