تشکیل کارگروه بیمه ای وکمیته نیاز سنجی فن آوری اطلاعات

تشکیل کارگروه بیمه ای وکمیته نیاز سنجی فن آوری اطلاعات

باصدور احکامی "کارگروه بیمه ای "و"کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات" صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر آغاز بکارکرد.


به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایرطی احکامی از سوی صمداله فیروزی نایب رئیس هیات مدیره اعضای کارگروه اموربیمه ای وکمیته نیازسنجی IT  مشخص گردیدند .  

طی این احکام عباس اورنگ، منوچهر نامغ و علی اخوان بهبهانی به عضویت کارگروه بیمه ای و صادق رستم زاده، محسن کهتری، علیرضا فشارکی، عباس باباگل زاده، عباس اورنگ و بشیرعمرانی به عضویت کمیته  نیازسنجی فن آوری اطلاعات منصوب شدند.  

گفتنی است کارگروه بیمه ای جهت اتخاذ راه کارها و راه حل های مناسب  بابت تحقق وظایف و مأموریت های صندوق و کمیته نیاز سنجی فناوری اطلاعات نیز جهت ایجاد سیستم مناسب ومتناسب فن آوری اطلاعات در راستای وظایف ومأموریت های صندوق تشکیل شده اند .

متن احکام صادر شده به شرح زیر است:

جناب آقای عباس اورنگ   

با توجه به واگذاری مسئولیت کارگروه بیمه ای از سوی هیأت مدیره محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را که دارای صلاحیت علمی و تجربی لازم در حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و قانونی می باشید بعنوان عضو کارگروه مذکور منصوب می نمایم امید است با استعانت از خداوند سبحان و بهره گیری از تجارب علمی جنابعالی و سایر اعضاء کارگروه بتوانیم نسبت به چاره جویی ، ارائه راه کارها و راه حل های مناسب در جهت تحقق وظایف و مأموریت صندوق و در راستای سیاستهای وزارتخانه متبوع و در نهایت ارائه خدمت مناسب به جامعه شریف مورد نظر اقدامات مؤثر و مفیدی را بعمل آوریم.

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای منوچهر نامغ

با توجه به واگذاری مسئولیت کارگروه بیمه ای از سوی هیأت مدیره محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را که دارای صلاحیت علمی و تجربی لازم در حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و قانونی می باشید بعنوان عضو کارگروه مذکور منصوب می نمایم امید است با استعانت از خداوند سبحان و بهره گیری از تجارب علمی جنابعالی و سایر اعضاء کارگروه بتوانیم نسبت به چاره جویی ، ارائه راه کارها و راه حل های مناسب در جهت تحقق وظایف و مأموریت صندوق و در راستای سیاستهای وزارتخانه متبوع و در نهایت ارائه خدمت مناسب به جامعه شریف مورد نظر اقدامات مؤثر و مفیدی را بعمل آوریم.

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای دکترعلی اخوان بهبهانی

با توجه به واگذاری مسئولیت کارگروه بیمه ای از سوی هیأت مدیره محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را که دارای صلاحیت علمی و تجربی لازم در حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و قانونی می باشید بعنوان عضو کارگروه مذکور منصوب می نمایم امید است با استعانت از خداوند سبحان و بهره گیری از تجارب علمی جنابعالی و سایر اعضاء کارگروه بتوانیم نسبت به چاره جویی ، ارائه راه کارها و راه حل های مناسب در جهت تحقق وظایف و مأموریت صندوق و در راستای سیاستهای وزارتخانه متبوع و در نهایت ارائه خدمت مناسب به جامعه شریف مورد نظر اقدامات مؤثر و مفیدی را بعمل آوریم.

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای مهندس کهتری

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای صادق رستم زاده 

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای عباس اورنگ

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای مهندس بشیر عمرانی 

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای عباس باباگل زاده 

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

جناب آقای مهندس علیرضا فشارکی 

باتوجه به احاله مسئولیت کارگروه بیمه ای درحوزه هیأت مدیره واختیارات محوله به اینجانب بموجب این ابلاغ جنابعالی را بعنوان عضو کمیته نیازسنجی وتعریف نقشه راه خدمات فن آوری اطلاعات (IT) منصوب می نمایم امید است با دانش تخصصی وتجربی که درجنابعالی وجود دارد به اتفاق سایراعضا کمیته موجبات بهره گیری مناسب و متناسب از امکانات ایجادی حوزه فن آوری اطاعات در راستای وظایف و مأموریت  صندوق و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف میسر گردد .

صمداله فیروزی

———————————————————————————————

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 264
  • 4,125,654
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©