کمیته مدیریت عملکرد کارکنان تشکیل شد

کمیته مدیریت عملکرد کارکنان تشکیل شد

باصدور احکامی از سوی صمداله فیروزی نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر دبیر واعضای اصلی کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکردکارکنان در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شد


باصدور احکامی از سوی صمداله فیروزی نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر دبیر واعضای اصلی کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکردکارکنان در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، طی احکامی از سوی صمداله فیروزی نایب رئیس هیأت مدیره و رئیس کارگروه بیمه ای دبیر واعضای کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان وعوامل ذی مدخل مشخص گردیدند.

طی این احکام مصطفی سوری به عنوان عضو اصلی و دبیرکمیته و آرشام شرفایی، ایمان الدین مرادی، صادق رستم زاده، عباس اورنگ و عباس باباگل زاده به عنوان اعضای اصلی این کمیته منصوب گردیدند.

گفتنی است از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان وعشایر تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با توجه به  اهمیت نقش نیروی انسانی ، این کمیته را تشکیل داده است . 

متن احکام صادر شده به شرح زیر است:

جناب آقای مصطفی سوری

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته و دبیر کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی

—————————————————————————————–

جناب آقای آرشام شرفایی

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19 هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی 

—————————————————————————————–  

جناب آقای ایمان الدین مرادی

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19 هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی 

—————————————————————————————–  

جناب آقای صادق رستم زاده 

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19 هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی 

—————————————————————————————–

جناب آقای عباس اورنگ

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19 هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی 

—————————————————————————————–  

جناب آقای عباس بابا گل زاده 

با عنایت به بند دوم مصوبه جلسه شماره 256 مورخه 1394/02/19 هیأت مدیره مبنی برتدوین نظام عملکرد صندوق مبتنی بر استراتژی تحقق اهداف ماموریت ها و … ونظر به اینکه تحقق مأموریت در نظام اداری و اجرایی و … مستلزم اقدامات، الزامات وانجام فرآیندهای متعددی است که هرکدام نقش و مسئولیتی را به عهده دارند و از همه مهمتر سرمایه انسانی و اثرگذاری آن در عملکرد یک مجموعه است و از آنجاییکه مأموریت این صندوق درحوزه بیمه اجتماعی با جامعه هدف کشاورزان، روستائیان ،عشایر و سایر اقشار تعریف شده است از اینرو هیأت مدیره صندوق در راستای تحقق اهداف و با وقوف و اهمیت به نقش نیروی انسانی مقرر داشته تا کمیته تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان  عوامل ذی مدخل در انجام این امر مهم در ذیل کارگروه بیمه ای تشکیل شود. لذا باتوجه به اختیارات اینجانب، جنابعالی را که در این زمینه دارای مسئولیت مرتبط می باشید به عنوان عضواصلی کمیته مذکور انتخاب می نمایم. توفیق دراجرای مأموریت محوله را از ایزدمنان برای شما خواستارم .

صمداله فیروزی 

—————————————————————————————–  

 

 

 

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©