دکتر ربیعی در دیدار کارگران با رهبرمعظم انقلاب برنامه «رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال محور» تدوین شده است

دکتر ربیعی در دیدار کارگران با رهبرمعظم انقلاب برنامه «رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال محور» تدوین شده است

وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون پس از حصول ثبات نسبی در سیاست اقتصادی، وزارتخانه در موقعیتی قرار گرفته است که به عنوان دستگاه متولی هماهنگی در سیاست گذاری اشتغال، برنامه «رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال محور» را تدوین کرده و در پی اجماع سازی بین دستگاه ها و نیروهای مؤثر بر سیاست گذاری اقتصادی در ایران است. جلسه شورای عالی اشتغال در روز گذشته، عرصه بروز همین رویکرد بود.


 

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، دکتر علی ربیعی در دیدار کارگران با حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب گفت: خدمت مقام معظم رهبری و حضار گرامی سلام می گویم و بی نهایت خرسندم که در سالی که متبرک به دو بار جشن گرفتن تولد فاطمه زهرا سلام اله علیها l ست، و با فرمان حضرتعالی، سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نام گرفته است، برای بزرگداشت مقام کارگر و ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه ای که از اساس با یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، یعنی عدالت اجتماعی سروکار دارد، خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده ایم. 
وی افزود : من به عنوان کارگر و فعال کارگری و امروز خادم آنان در دولت ، از سوی همه کارگران سپاس گزارم که حضرتعالی همواره اهتمام ویژه نسبت به کارگران داشته اید و در همه سال های گذشته، بارها این عنایت آشکار شده است. کارگران به نیکی دریافته اند که تأکید حضرتعالی بر جامعه تولیدمحور، مطالبه ای در راستای منزلت و کرامت ایشان است.
دکتر ربیعی تصریح کرد : تأکید حضرتعالی بر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط که سال گذشته در مراسم روز کارگر ابراز نمودید؛ تأکید بر تقویت تولید داخلی؛ و نام گذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی و مطالبه انجام اقدامات مؤثر در این عرصه، نشانگر حمایت راهبردی حضرتعالی از جامعه کارگری است. بزرگ ترین خرسندی کارگر، امنیت شغلی، درآمد مستمر و کار باکرامت و شایسته است. کارگران با دغدغه حضرتعالی درخصوص عدالت نیز انس دیرینه دارند و دلگرم اند به این که همواره همگان را به رویه ها و سیاست های عادلانه توصیه کرده اید. من در هم نشینی مداوم با جامعه کار و تولید دریافتم که ایشان صمیمانه شما را به پاس عدالت طلبی، دغدغه داشتن برای محرومان و پاسداری از عزت و امنیت کشورشان، بسیار دوست می دارند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز حفظ نیروی شاغل فعلی، بهبود معیشت ایشان و افزایش شاغلین دغدغه اصلی دولت است. خرسندم به استحضار برسانم که تأکید مستمر حضرتعالی بر اشتغال ثمربخش بوده و درستی توصیه حضرتعالی به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اثبات شده است. 
 دکتر ربیعی افزود : آمارهای رسمی نشان می دهند که در یک سال گذشته، میزان رشد ارزش افزوده تولیدشده در کشور 0.7 (هفت دهم) درصد بوده است، اما ارزش افزوده نیروی کار جدیدی که در بنگاه های زیر 10 نفر شاغل به کار شده اند 2.7 (دو و هفت دهم) درصد بوده است. بنگاه های زیر 10 نفر در زمره بنگاه های کوچک و متوسط هستند و هم اکنون نیز 85 درصد شاغلین در این بنگاه ها کار می کنند. همین امر امید به تعدیل مشکل بزرگ بیکاری را تقویت کرده است.
وی گفت: سیاست رشد اقتصادی و توسعه اشتغال از طریق بنگاه های کوچک و متوسط، پنجره ای به سوی بازنگری سیاست اقتصادی و اشتغال زایی در کشور می گشاید. اقتصاد ایران میراث دار عادات ذهنی ای است که پرداختن به کارهای چشمگیر، سرمایه بر و زمانبر را اولویت می دهد. اما ساختار جمعیتی، نیازهای جامعه و شرایط جهانی نیز تغییر کرده است. تجربه سایر کشورهایی که نیروی انسانی فراوان داشته اند و در تنگنای تأمین سرمایه نیز بوده اند نشان می دهد که راهنمایی راهبردی حضرتعالی درخصوص توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، راهکار بنیادین برای جدا شدن از مسیر «رشد اقتصادی به کمک سرمایه گذاری کلان» و گذار به «رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال زا»ست. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: به استحضار می رسانم که وزارتخانه،  با برنامه دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل تورم، و علاوه بر آن تلاش وافر در ساماندهی سیاست رفاهی از دو مسیر تقویت بیمه های درمانی و اجتماعی، و به دوش کشیدن بخش عمده ای از بار اجرای طرح تحول سلامت همراهی کرده است. هم چنین مبارزه سامان مند با انواع فقر، کاهش نابرابری منطقه ای در کشور، بهبود وضعیت کودکان کار، سازماندهی نهادهای مؤثر در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی برای تحقق خیر جمعی، از برنامه های وزارتخانه بوده است. امیدواریم در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی، روزی فرابرسد که هر ایرانی خود را در قبال همه ایرانیان مسئول بداند. 
دکتر ربیعی گفت: اکنون پس از حصول ثبات نسبی در سیاست اقتصادی، وزارتخانه در موقعیتی قرار گرفته است که  برنامه «رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال محور» را تدوین کرده و در پی اجماع سازی بین دستگاه ها و نیروهای مؤثر بر سیاست گذاری اقتصادی در ایران است. جلسه شورای عالی اشتغال در روز گذشته، عرصه بروز همین رویکرد بود. 
وی یادآور شد: این برنامه بر اهمیت رشد اقتصادی تأکید می کند، اما وضعیت امروز کشور و ضرورت لحاظ کردن هم زمان دو عامل کمیابی سرمایه و فراوانی نیروی انسانی و بیکاری انباشت شده در یک دهه گذشته را توأمان مد نظر دارد. لذا راهبرد متفاوتی برای ایجاد رشد در پیش می گیرد. 
دکتر ربیعی افزود: برنامه ما ابداً نسبت به مقوله عدالت و ضرورت فقرزدایی بی توجه نیست. بنابراین بر رشد اقتصادی توأم با فقرزدایی تأکید می کند و نگران تعمیق شکاف های اقتصادی در جامعه است. این برنامه شکاف های اقتصادی را در بعد جغرافیایی نیز مد نظر دارد و بر این اساس بنا شده که رویه های گذشته دیگر برای شرایط امروز مناسب نیست و نمی تواند شکاف های ایجادشده میان سطح توسعه یافتگی نقاط مختلف کشور را پر کند. مناطق توسعه نیافته و محروم کشور باید با اتکا بر توسعه صنایع کوچک و متوسط که سرمایه بر نیستند و هم زمان نیروی زیادی را شاغل می کنند توسعه یابند. این راهبرد، هم زمان به دلیل اتکای بسیار کمتر به سرمایه های بزرگی که تأمین آن ها فقط در توان دولت است، سهم مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش می دهد. 
وی افزود: این برنامه که اشتغال زایی با تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط را دنبال می کند، مستقیماً با دغدغه حضرتعالی و مردم شریف ایران درباره آسیب های اجتماعی نیز ارتباط دارد. اگرچه همه آسیب های اجتماعی برآمده از بیکاری نیستند و تغییرات سبک زندگی نیز بر شیوع آن ها مؤثرند، لیکن برنامه اشتغال زایی تدوین شده بر کاهش آسیب های اجتماعی اثر می گذارد. 
وی تصریح کرد: می دانیم که راه دشواری پیش رو داریم و صمیمانه عرض می کنم که در این مسیر به دلگرم به حمایت و پشتیبانی حضرتعالی، به نهادینه شدن گفتمان «رشد فقرزدای اشتغال محور» در ذیل بند اول سیاست های ابلاغی برنامه ششم امیدواریم. «رشد فقرزدای اشتغال محور» با سیاست توسعه تعاونی ها و مردمی کردن اقتصاد که مورد اهتمام ما در سه سال گذشته بوده، سازگار و هم سوست. من معتقدم که گسترش تعاونی ها در عادلانه کردن جامعه و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد مؤثر و راهگشاست. 
حضرت آیت ا… خامنه ای، رهبر معظم انقلاب
اگرچه برنامه «رشد فقرزدای اشتغال محور» کانون حرکت ما است، اما هم چنان که سال گذشته خدمت حضرتعالی گزارش دادم، ما به دنبال سیاست رفاهی و حمایت اجتماعی منسجم نیز بوده ایم.
دکتر ربیعی گفت: طرح «بیمه سلامت فراگیر» یکی از مهم ترین طرح های اجراشده است. قریب ده میلیون نفر شهروند فاقد بیمه درمان در این طرح بیمه شده اند. بررسی ها نشان می دهد اکثریت قاطع این افراد در مناطق حاشیه شهری زندگی می کنند، و کارگران مشاغل غیررسمی هستند. در ضمن، سیاست رسمی کردن مشاغل غیررسمی را که اصلاحی بزرگ در اقتصاد ایران است دنبال می کنیم. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : برنامه مهم ما در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه ها نیز توسعه درمان به مناطق حاشیه ای و محروم است. سیاست توانمندسازی را با تأکید بر بهبود آموزش فنی و حرفه ای و توسعه «فنی و حرفه ای روستامحور» دنبال کرده ایم. عمده صنایع و واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی کشور هنوز به تولید کالا و خدمات با فناوری پایین مشغول هستند. دست آوردهای افتخارآمیز متخصصان ایرانی و شرکت های دانش بنیان که از نیروی متخصص استفاده می کنند، به وجه غالب تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران بدل نشده است. لذا تأکید بر آموزش فنی و حرفه ای، سیاست راهبردی وزارتخانه است تا به نیروی کار و بنگاه های تولیدی و خدماتی امکان دهد با استفاده از نیروی کار باکیفیت تر، بتوانند از تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده کم گذر کنند. 
دکتر ربیعی یادآور شد: ما بر این باوریم که تقویت مهارت های اکثریت نیروی انسانی به کمک آموزش های فنی و حرفه ای، اولاً فعالیتی سرمایه بر نیست و ثانیاً در راستای ارتقای عدالت اجتماعی از مسیر اشتغال زایی قرار دارد. در ضمن ایمان داریم که این مسیر به تعدیل آسیب های اجتماعی و هم زمان به ارتقای توازن ساختاری میان نقاط مختلف کشور کمک می کند. در سیاست ها و برنامه های رفاهی به ایجاد پنجره واحد رفاهی نیز پرداخته ایم. و هم زمان سعی شده است تا نقصان بزرگ نظام رفاهی در ایران یعنی دسترسی نداشتن به داده های قابل اتکا برای شناخت گروه ها و افراد نیازمند حمایت برطرف شود. خوشحالم به استحضار برسانم که دست آوردهای مهمی در زمینه تهیه نقشه فقر و هم چنین تکمیل اطلاعات لازم برای شناخت افراد نیازمند حمایت اجتماعی، حاصل شده است که از جمله در طرح حذف گروه های پردرآمد از دریافت یارانه، به کار آمده است. 
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: خرسندم به استحضار برسانم که برنامه مؤثری در قالب لایحه حمایت از معلولان تدوین شده که پیگیر تصویب آن هستیم. در ضمن، پیگیری آموزش و ایجاد شغل و نیز تهیه مسکن معلولان در حال اجراست که جا دارد از بنیاد مستضعفان و جانبازان، و هم چنین خیرین برای مشارکت مؤثر در این برنامه قدردانی کنم. اجرایی شدن بیمه زنان سرپرست خانوار نیز در جریان است. حمایت از کودکان در معرض آسیب، برنامه های بهبود زندگی سالمندی و بازنشستگی نیز در حال اجراست. هم چنین فرمان حضرتعالی درباره رسیدگی به آسیب های اجتماعی، برنامه اصلی وزارتخانه در سال 1395 در حوزه رفاهی و اجتماعی است. 
دکتر ربیعی گفت: من از آن جهت که از عمق دغدغه حضرتعالی نسبت به کارگران اطلاع دارم، با افتخار به استحضار می رسانم که در دو سال گذشته، بر اساس اصل سه جانبه گرایی و برآمده از همدلی و هم زبانی ای که میان کارگران و کارفرمایان شکل گرفت، شکاف ایجاد شده میان تورم و مزد کاهش یافته است. در سه سال گذشته، نرخ افزایش مزد بر نرخ تورم پیشی گرفته است. این دست آورد از همراهی کارگران و کارفرمایان با نظام و دولت حاصل شده است و خواست ایشان برای تحقق خیر جمعی را آشکار می سازد. لیکن خود آگاهیم که هنوز قدرت خرید کارگران و بازنشستگان – بالاخص در شهرهای بزرگ – متناسب با هزینه های خانوار نیست، لیکن  تلاش ما در مسیر ارتقای کیفیت زندگی کارگران و بازنشستگان مستمر خواهد بود. 
وی افزود: سیاست ما در وزارتخانه آن بوده است که با تأکید بر سلامت اقتصادی، مبارزه با فساد و ارتقای مدیریت سرمایه های اقتصادی، بهبود رویه های اداره صندوق های بازنشستگی و حمایت اجتماعی، و اصرار بر صیانت از اموال کارگران و بیمه گذاران، وضعیت صندوق ها را بهسازی کنیم. هم چنین بر اصلاحاتی تأکید داشته ایم که نقش صندوق ها در زندگی اجتماعی بیمه گذاران را افزایش دهد و این صندوق ها را از سازمان های صرفاً پرداخت کننده حقوق به سازمان هایی که نقشی فراتر در ارتقای کیفیت زندگی بیمه گذاران ایفا می کنند تغییر دهد. امروز صندوق ها طیفی از خدمات را به بیمه گذاران ارائه می کنند که در گذشته سابقه نداشته است و هزینه این خدمات نیز از اصلاحات در اداره صندوق ها تأمین شده است. 
دکتر ربیعی گفت: هدف همه اقدامات ما این بوده است که به پیشرفت همه جانبه کشور کمک کنیم. بنابراین توسعه اجتماعی عدالت محور، رشد اقتصادی فقرزدا و اشتغال محور، صیانت از گروه های نیازمند حمایت و آسیب پذیر و مشارکت بنیادین در تعدیل آسیب های اجتماعی، برای وزارتخانه اولویت داشته است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من و همکارانم در عرصه اخلاق و رفتار فردی نیز کوشیده ایم با عنایت به ارزش های والای انسانی، دینی و اخلاقی مدیریت کنیم. همراهی با کارگران، احترام نهادن عمیق به  کارآفرینان، و بودن در میان نیازمندترین ها افتخار ماست. ما مفتخریم و خدا را شاکریم که به کودکانی که برای شان پدر و مادریم، معلولانی که خداوند ما را با ایشان می آزماید، زنان زجرکشیده ای که شرافتمندانه بار تکفل خانواده را بر دوش می کشند، سالمندانی که چشم امیدشان به مددکاری ماست، خدمت می کنیم. 
دکتر ربیعی افزود: من خاضعانه قدردان تأکیدات حضرتعالی بر ضرورت اخذ تصمیم های بزرگ، انجام کارهای دشوار و انقلابی، و سخت کوشی هستم. بی گمان انجام چنین وظایف دشواری نیازمند اجماع و همدلی است. سپاس گزار آن هستیم که همگان را همواره به همدلی فرامی خوانید و از مناقشات بر حذر می دارید؛ مسئولان را دلگرم می سازید و شعله شجاعت نهراسیدن از ناملایمات و دلسردی های داخلی و خارجی را فروزان می سازید؛ و ایشان را امیدوار می کنید که تدبیرهای خویش را برای عزت و اقتدار نظام و مردم به کار بندند.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 654
  • 4,138,127
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©