شاهد ارتقاء عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان مرکزی هستیم

شاهد ارتقاء عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان مرکزی هستیم

با توجه به بررسی و مقایسه عملکرد سال 97 نسبت به دو دوره قبل، در سومین دوره از ارزیابی فضای عمومی دستگاه‌های مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی شاهد ارتقاء عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان هستیم.


بهروز لطفی، معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گفت وگو با روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  مطرح کرد: با توجه به بررسی و مقایسه عملکرد سال 97 نسبت به دو دوره قبل، در سومین دوره از ارزیابی فضای عمومی دستگاه‌های مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی شاهد ارتقاء عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان هستیم.

 

معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺟﻬﺖ ارزیابی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارات اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اهداف خیری همچون پیشرفت و توسعه مجموعه دولت و  رضایتمندی مردم را دنبال می‌کند.

 

وی افزود: بازرسی فضای عمومی امری ضروری است. ﺑﺎ توجه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ بوده و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮارد ذکر شده از وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ است، باید ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ صورت بگیرد.

 

لطفی خاطر نشان کرد: در سومین دوره از ارزیابی فضای عمومی دستگاه‌های مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی شاهد ارتقاء عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان هستیم.

 

وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در صندوق استان در راستای اجرای مصوبات حقوق شهروندی بوده و شاخص های تکریم ارباب رجوع و حقوق مصرف کنندگان نیز به خوبی رعایت شده است.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 308
  • 3,888,563
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©