رشد و توسعه روستایی اولویت دهیاری‌ها
روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بررسی می‌‎کند؛

رشد و توسعه روستایی اولویت دهیاری‌ها

۹۱.۷ درصد دهیاران مهم ترین هدف و اولویت کاری خود را رشد و توسعه روستایی و ۶۶.۷ درصد، احساس مسئولیت نسبت به مردمان روستای خود را انگیره فعالیتشان عنوان کردند.
پرونده ویژه

 پرونده ویژه :  نقش گروه های مرجع در توسعه روستایی و ترويج بیمه در جامعه روستایی: دهیاران

بر اساس گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در تحقیقی که توسط مریم بای کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزیی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد در فصلنامه پژوهش‌های نوین جغرافیایی، معماری و شهرسازی در زمستان ۱۳۹۹ منتشر شده، يكي از شرايط غيرقابل ترديد توسعه روستايي تأمين مشاركت مردمي عنوان شده  است. در این پژوهش تاکید شده « دستيابي به توسعه پايدار روستايي بدون مشاركت مردمي غير ممكن است. اين چيزي است كه ميبايست از طريق نمايندگان روستا يعني شوراهاي اسلامي و دهياران بدان دست يافت و برنامه‌ريزي هاي موفق صرفا بايد از درون مردم برخيزد. بنابراين پژوهش حاضر نقش مديران اجرايي روستا را در توسعه روستايي در ابعاد عمراني -كالبدي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گرفته است. مورد مطالعه این پژوهش بخش مركز شهرستان رامیان استان گلستان بوده و در آن از تعداد ۳۸۰ نفر از سرپرستان خانوار در  ۱۲ روستای بخش به عنوان حجم نمونه جهت ارزیابی عملکرد دهیاران ، تحقیقات صورت گرفته است. بخش مركزي شهرستان راميان، يكي از قطب هاي كشاورزي شهرستان محسوب مي شود به طوري كه ٤١ درصد افراد شاغل به زراعت و باغداري و ٢٠ درصد به دامداري اشتغال دارند و در مجموع روستاهاي آن از وضعيت اقتصادي نسبتا مطلوبي برخوردار هستند. به دليل قدمت تاسيس دهياريها در اين شهرستان و به منظور شناسايي عملكرد و نقش دهياريها در توسعه اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، عمراني- كالبدي و زيست محيطي روستاهاي بخش مركزي آن، اين پژوهش انجام گرفته است.

طبق آمار سال ١٣٩٠ كشور، متشكل از ٥٧٤٤٦١٤ خانوار و ٢١٤٤٦٧٨٣ نفر در نواحي روستايي ساكن بوده اند (مركز آمار ايران،١٣٩١ ) و بقيه در مراكز شهري زندگي می كردند. كه اين امر منجر به پراكندگي نامتعادل جمعيت و فعاليت در فضا شده است در حالي كه كشور براي عمران و آباداني نيازمند توزيع متعادل و مناسب جمعيت و فعاليت در فضا است. همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي عمراني و زيست محيطي روستا، نيازمند مشاركت فعالانه مردم و دخالت دادن آنان در امور مختلف توسعه روستايي است. زيرا وقتي كه براي مردم برنامه ريزي شود واز مشاركت آنان استفاده نشود، ضمن عدم استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي آنان، آنان بيشتر وابسته مي شوند، امااگر با مردم برنامه ريزي شود وآنان را در امور روستادخالت بدهند، اعتماد به نفس و احترام به خويشتن در آنان رشد كرده و بدين وسيله همبستگي متقابل تشويق شده و خواهند توانست امر توسعه را به پيش ببرند. يكي از محورهاي اساسي در تحليل مسائل روستايي، توجه به ساختار مديريت در اين جوامع است. در واقع روستا به عنوان كوچكترين واحد سياسي در تقسيمات كشوري الگوي مديريتي خاص خود را در دوران هاي مختلف تجربه كرده است. نتایج یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که « كه بين ويژگي هاي فردي دهياران شامل سن، سطح سواد، انعطاف پذيري، توليدگرايي و درآمد دهياران، بعد خانوار، آشنايي با وظايف، نوع اشتغال، شغل اصلي با عملكرد دهيارانرابطه مسقيم و معنا داري وجود دارد بين غرور و تكبر و رضايت شغلي دهياران وعملكرد آنان رابطه معكوس است به عقيده مردم، هر چه غرور و تكبر دهياران بيشتر باشد، عملكرد آنان كاهش مييابد. البته در مورد رضايت شغلي تاجايي كه ايجاد غرور و تكبر نكند، رابطه مثبت با عملكرد دهيار دارد و همچنين بر اساس آزمون تي بين تشكيل دهياريها و توسعه روستايي رابطه معنا داري وجود دارد»همچنین، تشكيل دهياريها و فعاليت هاي عمراني – كالبدي روستاها رابطه معنادار بدست آمده است روستاييان تأثيرات دهياريها را در تغييرات عمراني – كالبدي زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده اند. همچنين احمد تقديسي و فرشاد سوري در سال ٩٠ در ارزيابي و تحليل ميزان رضايتمندي مردم نسبت به عملكرد كالبدي – زيست محيطي دهياران به اين نتيجه رسيده است كه دهياريها تأثير مثبتي بر توسعه كالبدي – زيست محيطي روستاهاي بخش كوناني داشته است و شرايط روستاهاي مورد مطالعه نسبت به قبل از تشكيل دهياري ها بهبود يافته است.در تحقيقات ميداني مشخص شد كه روستاييان منطقه از وظايف دهيارها آگاهي نسبي دارند، به گونه اي۲۵.۳  درصد  میزان آشنایی خود را  تا حد زیاد و  ٤١ درصد آنان ميزان آشنايي خود را متوسط اعلام کرده اند.  این آشنایی  معمولا به دليل مراجعات زياد آنان به دهياري هاست به طوري كه حدود ٥٧ درصد آنان براي امور مختلف مراجعه داشته اند که از این میان   ۲۹.۹ درصد آنها اخذ صدور پروانه ساختمان بوده است.
از مجموع ١٢ دهيار مورد بررسي، نيمي از آنها فعاليتهاي اموزشي بيشتر داشته و براي ارتقاء روستاييان دوره هاي آموزشي مختلفي برگزار كرده اند.به نظراكثريت دهیاران حدود ۵۸.۳ درصد میزان مشارکت روستاییان در مدیریت روستا در حد متوسط است. نکته قابل تامین این پژوهش نیز می تواند در هدف و انگیزه دهیاران دیده شود که  ۹۱.۷ درصد از آنان  مهمترين هدف و اولويت كاري خود را رشد و توسعه روستايي ۶۶.۷  درصد، احساس مسئوليت نسبت به مردمان روستاي خود را به عنوان انگیزه فعالیت اعلام نموده اند.

ReplyForward

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©