بررسی میزان تأثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان

بررسی میزان تأثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان

عوامل متعددی در کارآمدی دهیاران مؤثر است، یکی از این عوامل پایگاه اجتماعی آنان است. در این پژوهش پایگاه اجتماعى دهیاران در سه بعد سن، سواد و منزلت اجتماعی مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – تحلیلی است. بنا به ماهیت استفاده گردید. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط )Anova( دادها از آزمون تحلیل واریانس تعدادی از متخصصان این حوزه و پایایی گویهها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 61
  • 3,888,316
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©