در حال بارگذاری ...

آشنایی با معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

 

 

معاون‌: وحیده نگین   

 

تحصیلات: دکترای اقتصاد توسعه

سوابق شغلی :مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست دفتر یارانه های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 

وظایف معاون توسعه منابع و پشتیبانی

 

معاون توسعه منابع و پشتیانی زیر نظر مدیرعامل صندوق فعالیت می‌کند و اهم وظایف وی عبارتند از‌:

1- ساماندهی‌ امور مالی‌ صندوق‌ در حوزه‌ تسهیلات‌ اعط‌ائی، سرمایه‌گذاری‌، پیگیری‌ مط‌البات‌ و... و ایجاد شفافیت‌ و بهنگام‌‌سازی‌ حساب‌های‌ فی‌مابین‌ سازمان‌ و شرکت‌های‌ وابسته‌ و تابعه‌

2- هدایت و سرپرستی، نظارت و برنامه‌ریزی امور مربوط به واحدهای تابعه

3- ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب صندوق

4- نظارت بر اجرای امور اداری، رفاهی و استخدامی نیروی انسانی در واحدهای تابعه صندوق بر اساس قوانین و مقررات.

5- تکوین‌ پایگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ صندوق، ط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌‌سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی‌، ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و...

6- نظارت و برنامه‌ریزی در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی، تهیه و حمایت از زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.

7- نظارت و برنامه‌ریزی امور مربوط‌ به‌ استانداردسازی‌ فضاهای کاری و عمومی، تجهیزات‌ و لوازم‌ اداری‌، امکانات‌ ارتباطی‌، وسائط‌ نقلیه‌ و...

8- نظارت، برنامه‌ریزی و ارائه راهکار مناسب در زمینه روش‌های انجام کار، بر مبنای ساختار سازمانی و شرح وظایف معاونت‌ها و ادارات.

9- نظارت بر تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستم‌های‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و  ارزشیابی‌ کمی و کیفی‌ نیروی‌ انسانی‌

10- مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظ‌یم‌ برنامه‌ و بودجه‌ تفصیلی عملیاتی و تلفیقی‌ گروه صندوق و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عملکرد‌ بودجه‌ ای واحدهای‌ تابعه در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌.

 

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی شامل سه اداره‌کل امورمالی، منابع انسانی و پشتیبانی، آموزش، تشکیلات و روش‌ها می‌شود که  هریک دارای وظایف متفاوتی هستند.

 

وظایف اداره کل امورمالی

1- بررسی و مطالعات کارشناسی به منظور پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی‌های لازم در حوزه‌های ذیربط (معاملات، حسابداری و پرسنلی، نگهداری حساب‌ها و...)

2- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مربوط به امور اداری و پرسنلی

3- ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی به دفتر امور مجامع، ذخائر و سرمایه‌گذاری به‌منظور تهیه صورت‌های مالی تلفیقی صندوق 

4- ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت نظام کنترلی داخلی امور حسابداری واحدها .

5- نظارت بر رعایت کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

6- تطبیق گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

7- تهیه و تنظیم گزارشات مالی

8- همکاری با دفتر بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی در خصوص تهیه برنامه و بودجه سالیانه

9- انجام تشریفات مربوط به برگزاری هیأت‌های مناقصه، مزایده و ترک تشریفات بر اساس قوانین‌، مقـررات و آئـین‌های مالی و معاملات

10- انجام کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات

11- وصول و انتقال درآمدهای قانونی به حساب‌های صندوق طبق قوانین ومقررات.

 

وظایف اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

1- برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی به منظور استفاده استراتژیک از منابع انسانی و برقرار کردن مواردی نظیر پرداخت‌های پرسنل، استخدام، خط مشی‌های پرسنلی و امور جاری .

2- تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه متبوع.

3- نظارت و همکاری در خصوص فرایند ارزشیابی کارکنان .

4- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق و ارائه پیشنهادات لازم به واحدهای ذیربط .

5- مشاوره، همکاری و انجام امور مرتبط با انتصاب، برکناری، اخراج‌، تعدیل و تخلفات اداری کارکنان و نظارت برنحوه صحیح انتقال و جابجایی‌های نیروی انسانی.

6- همکاری موثر با هیات‌های مرکزی گزینش در خصوص امور مربوط به جذب، استخدام و نیروی انسانی.

7- برنامه‌ریزی، هدایت و جهت‌دهی کارکنان جدید به منظور ایجاد  روحیه کاری برای نیل به اهداف سازمانی.

8- نظارت بر امور مربوط به دبیرخانه (ماشین‌نویسی، دریافت، ارسال مراسلات، ثبت، صدور، توزیع و ابلاغ‌نامه‌ها) و بایگانی اسناد و مدارک

9- برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های پشتیبانی به منظور استفاده بهینه از منابع، امکانات و تجهیزات صندوق در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت صرفه و صلاح صندوق

10- نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

وظایف اداره‌کل آموزش، تشکیلات و روش‌ها

1- بهینه‌سازی ساختار، تشکیلات و فرآیندهای صندوق.

2- تجزیه و تحلیل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی صندوق به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تداخل وظایف.

3- همکاری در طراحی مسیر ارتقاء شغلی کارکنان .

4- تهیه تقویم آموزشی .

5- برنامه‌ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز.

6- برنامه‌‌ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش‌، بینش و مهارت کارکنان.

7- برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه‌های آموزشی کارکنان.

8- انجام امور مربوط به سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها.