صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دستور اداری تعمیم و گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای بافندگان قالی و حرف مرتبط ( مرکز ملی فرش ایران )
نظرات کاربران