در حال بارگذاری ...

پرداخت حق الزحمه تشویقی کارگزارن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

در راستای اجرای مصوبه بند ۸ هیأت مدیره صندوق ، حق الزحمه تشویقی کارگزاران جهت جذب بیمه شدگان جوان در سطح یک درآمدی ابلاغ گردید

حق الزحمه تشویقی کارگزاران جهت جذب بیمه شدگان جوان در سطح یک درآمدی ابلاغ گردید

به گزارش روابط عمومی در راستای اجرای مصوبه بند 8 هیأت مدیره صندوق ، حق الزحمه تشویقی جذب بیمه شده جدید در سطح درآمدی یک و یا جذب افراد کمتر از 30 سال سن برابر 2/5 درصد حق بیمه وصولی تعیین گردیده است . با احتساب حق الزحمه تشویقی ، پرداخت حق الزحمه کارگزاران 7/5 درصد حق بیمه وصولی خواهد بود.

همچنین در صورتی که افراد کمتر از 30 سال سن در سطح درآمدی یک به عضویت صندوق درآیند 4/5 درصد حق بیمه وصولی به عنوان حق بیمه تشویقی لحاظ گردید و در مجموع 9/5 درصد حق بیمه به کارگزار حق الزحمه پرداخت می گردد

به کارگزاران توصیه شده از محل حق الزحمه تشویقی در جهت پرداخت مشوق های بازاریابی استفاده شود.


| شناسه مطلب: 2108

تعداد بازدید: 2898 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران