نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
واعظ مهدوی

۲۰هزار خانوار از مستمری بگیران صندوق مشمول دریافت سبد های حمایتی دولت شدند

مدیر عامل صندوق گفت با پیگیریهای لازم ۲۰ هزار خانوار از مستمری بگیران صندوق مشمول دریافت بسته های حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت شدند.

در دیدار مدیر عامل صندوق با کارگزاران منتخب استان قزوین که در فضایی صمیمانه برگزار گردید دکتر واعظ مهدوی با اشاره به نظام لایه بندی تامین اجتماعی،وظیفه صندوق را در حوزه بیمه ای دانست و مساعدت اجتماعی را جزو وظایف سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی عنوان کرد.

واعظ مهدوی اضافه کرد تعادل در میان منابع و مصارف صندوق جزو وظایف ذاتی  صندوق است که با برنامه ریزی در جهت پوشش جوانان در این صندوق می توانیم همسو با این وظیفه مهم حرکت نماییم.

مدیر عامل صندوق با اشاره به اهمیت ایجاد ضریب امنیت حداقلی برای طبقات پایین اجتماعی افزود با پیگیریهای لازم 20 هزار خانوار از مستمری بگیران صندوق مشمول دریافت بسته های حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت شدند.