نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

ششمین همایش کارگزاران استان خراسان جنوبی برگزار شد

ششمین همایش کارگزاران استان خراسان جنوبی در بخشداری مرکزی شهرستان خوسف با حضور فرماندار خوسف و مدیر صندوق کارآفرینی امید استان و بخشدار مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی در ابتدای این همایش ابوالفضل فرج زاده مدیر استان خراسان جنوبی به تعامل خوب دستگاه های اجرایی و مجموعه فرمانداری شهرستان با صندوق اشاره کرد و با بیان اینکه شهرستان خوسف رتبه چهارم استان از لحا ظ پوشش بیمه ای را دارا است، خواستار فعالیت بیشتر دستگاه های اجرایی شهرستان شد.

شفیعی، فرماندار خوسف نیز روستاییان را قشر مقدس خواند و گفت: کانون تولید از روستاها شروع می شود. او به بحث اعتمادسازی در روستا تاکید کرد و ادامه داد: باید از ظرفیت معتمدین در روستاها برای اطلاع رسانی از مزایای بیمه استفاده کرد. او در ادامه از فعالیت بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر صندوق استان در شهرستان خوسف تشکر و قدرانی کرد و راهکارها و پیشنهاداتی جهت پیشبرد اهداف پوشش  بیمه برای کارگزاران ارائه داد.

در ادامه، مدیر صندوق کارآفرینی امید، بیمه روستاییان و عشایر را یکی از حمایت های اساسی دولت در روستا ها خواند و گفت: بیمه درصدد ریشه کنی فقر روستاییان است و در همین راستا صندوق کار آفرینی امید با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر تفاهم نامه ای را امضا کردند که بتواند تسهیلاتی به روستاییان و کارگزاران در قالب اشتغال روستایی ارائه بدهند.  

در انتهای جلسه از فرماندار و بخشدار مرکزی و  تعدادی از  مدیران و کارشناسان کارگزاری ها به جهت حضور مستمر در جلسات تقدیر و احکام بازنشستگی دو نفر از بازنشستگان شهرستان خوسف با حضور فرماندار تقدیم شد.