در حال بارگذاری ...

اولین انجمن صنفی کارگزاران صندوق در استان یزد تشکیل شد

در راستای ارائه خدمات و حمایت از کارگزاران، اولین انجمن صنفی کارگزاران صندوق در استان یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی، با توجه به ماده 131 قانون کار و در در راستای ارائه خدمات و حمایت از کارگزاران و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی آنها اولین انجمن صنفی کارگزاران صندوق در استان یزد تشکیل شد.

با حضور کارگزاران در اولین جلسه مجمع عمومی نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و تصویب اساسنامه اقدام شد.


| شناسه مطلب: 2756

تعداد بازدید: 563 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران