نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

اولین نقل سابقه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اولین فرآیند نقل سابقه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به صورت کامل صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان  و عشایر اولین فرآیند نقل سابقه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به صورت کامل صورت گرفت.

شایان ذکر است اولین نقل سابقه از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستتائیان وعشایر دراستان مرکزی اتفاق افتاده بود و در این مورد نیز اولین نقل سابقه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق نیز در استان مرکزی صورت گرفته است و کسور حق بیمه نجف على قشقایی به صندوق به طور کامل انجام شده است.

 


| شناسه مطلب: 3115

تعداد بازدید: 301 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران