صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

گردهمایی بزرگ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی