صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برگزاری جلسه کمیته عالی سیاست گذاری و راهبردی صندوق

سومین جلسه کمیته عالی سیاست گذاری و راهبردی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به منظور همفکری و بررسی سوابق برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل صحبت و تصمیم گیری به عمل آمد:

1-ارزیابی و بررسی اسناد برنامه ریزی موجود در صندوق

2- استخراج برنامه های قابل اجرا جهت دوره آتی

3-آسیب شناسی روند تدوین برنامه در گذشته

4- شناسایی دلایل عدم اجرای برنامه ها

5-معرفی چهارچوب برنامه ها در دوره آتی

6-تدوین پروژه های آتی در صندوق

در پایان جلسه در خصوص اجرای هریک از موضوعات مطرح شده تصمیم گیری شد.

 


| شناسه مطلب: 3359

تعداد بازدید: 2726 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران