نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

آشنایی با معاونت بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌ها

 

سرپرست : صمدالله فیروزی  

 

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی

 

عضو سابق هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

 

مشاورعالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

 

 

 

 

وظایف معاون بیمه‌ای وهماهنگی امور استان‌ها


 

معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌ها  زیر نظر مدیرعامل صندوق فعالیت می‌کند و اهم وظایف وی عبارتند از‌ :

 

1- هدایت ، سرپرستی و نظارت بر امور مربوط به امور نام نویسی‌ ، وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی

 

2- هدایت ، سرپرستی و نظارت بر امور تعهدات قانونی سه‌گانه (‌پیری‌ ، از کارافتادگی‌ ، فوت‌)

 

3- هدایت ، سرپرستی و نظارت بر فعالیت مدیران استان‌ها و کارگزاری‌ها

 

4- ایجاد هماهنگی بین ادارات کل معاونت بیمه‌ای در راستای ماموریت‌های صندوق

 

5- راهبری و نظارت بر عملکرد بخش بیمه‌ای صندوق و تعامل با سایر معاونت‌ها و مدیران مستقل ستادی

 

معاونت بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی شامل سه اداره‌کل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی ‌، تعهدات قانونی و هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها و کارگزاری‌ها می‌شود که هریک دارای وظایف متفاوتی هستند .

 

 

 

 

وظایف اداره کل وصول حق بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی


 

1- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه های اجرایی در زمینه ثبت‌ ، نگهداری ، استخراج ، جمع آوری ، احصا ء اعلام و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

 

2- تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه شناسایی و نام نویسی بیمه‌شدگان و نیز تخصیص شماره بیمه به بیمه‌شدگان

 

3- تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه مکانیزم‌ها و سیستم‌های شناسایی و نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی بیمه‌شدگان

 

4- طراحی بانک اطلاعاتی حساب‌های انفرادی به تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

 

5- مراقبت بر روند اخذ اطلاعات مربوط به شناسایی و نام‌نویسی بیمه‌شدگان و تغییرات بعدی آن

 

6- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

 

7- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

8- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه محاسبه درآمد منطقه

 

9- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور تعیین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در خصوص نحوه شناسایی بیمه‌شدگان

 

10- تهیه و تدوین ضوابط مقررات و رویه‌های اجرایی مربوط به مکانیزم وصول حق بیمه

 

11- طراحی بانک اطلاعاتی به تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

 

12- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند وصول حق بیمه در واحدهای اجرایی

 

13- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

 

14- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

 

وظایف اداره کل تعهدات قانونی


 

1- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه نحوه بررسی سوابق بیمه‌شدگان به منظور ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

 

2- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی

 

3- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بازماندگان

 

4- تهیه و تدوین ضوابط‌ ، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان مشمول دریافت مستمری پیری

 

5- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم با همکاری واحدهای ذی ربط به منظور رفع مشکلات در زمینه ارائه تعهدات

 

6- طراحی بانک اطلاعاتی بخشی با تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

 

7- مراقبت بر روند ثبت اطلاعات مربوط به مستمری‌بگیران

 

8- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

 

9- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

 

وظایف اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها و کارگزاری‌ها


 

1- سازماندهی و ساماندهی امور مربوط به واحدهای اجرایی ، مدیریت‌ها استان‌ها و موسسات کارگزاری صندوق

 

2- نظارت و سرپرستی امور مربوط به واحدهای اجرایی ، مدیریت‌ها استان‌ها و موسسات کارگزاری صندوق

 

3- پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق و برخورداری کارکنان از پاداش‌های تشویقی نظیر بهره‌وری‌ ، کارانه و...

 

4- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی