در حال بارگذاری ...

آشنایی با معاونت بیمه‌ای وهماهنگی اموراستان‌ها

سرپرست: صمدالله فیروزی    

 

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی
عضو سابق هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
مشاورعالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

 

وظایف معاون بیمه‌ای وهماهنگی امور استان‌ها

 

معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌ها  زیر نظر مدیرعامل صندوق فعالیت می‌کند و اهم وظایف وی عبارتند از‌:

1- هدایت، سرپرستی و نظارت بر امور مربوط به امور نامنویسی‌، وصول حق بیمه وحساب‌های انفرادی

2- هدایت، سرپرستی و نظارت بر امور تعهدات قانونی سه‌گانه (‌پیری‌، از کارافتادگی‌، فوت‌)

3- هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیت مدیران استان‌ها و کارگزاری‌ها

4- ایجاد هماهنگی بین ادارات کل معاونت بیمه‌ای در راستای ماموریت‌های صندوق

5- راهبری و نظارت بر عملکرد بخش بیمه‌ای صندوق و تعامل با سایر معاونت‌ها و مدیران مستقل ستادی

 

معاونت بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی شامل سه اداره‌کل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی‌، تعهدات قانونی و هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها و کارگزاری‌ها می‌شود که  هریک  دارای وظایف متفاوتی هستند.

 

 

 

وظایف اداره کل وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی

 

1- تهیه وتدوین ضوابط‌، مقررات و رویه های اجرایی در زمینه ثبت‌، نگهداری، استخراج، جمع آوری، احصاء اعلام و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

2- تهیه وتدوین ضوابط، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان و نیز تخصیص شماره بیمه به بیمه‌شدگان

3- تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه مکانیزم‌ها و سیستم‌های شناسایی و نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی بیمه‌شدگان

4- طراحی بانک اطلاعاتی حساب‌های انفرادی به تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

5- مراقبت بر روند اخذ اطلاعات مربوط به شناسایی و نام‌نویسی بیمه‌شدگان و تغییرات بعدی آن

6- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

7- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

8- تهیه وتدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه محاسبه درآمد منطقه

9- تهیه و تدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور تعیین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در خصوص نحوه شناسایی بیمه‌شدگان

10- تهیه و تدوین ضوابط مقررات و رویه‌های اجرایی مربوط به مکانیزم وصول حق بیمه

11- طراحی بانک اطلاعاتی به تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

12- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند وصول حق بیمه در واحدهای اجرایی

13- نظارت و کنترل و رمراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

14- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

 

 

 

وظایف اداره کل تعهدات قانونی

 

1- تهیه و تدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه نحوه بررسی سوابق بیمه‌شدگان به منظور ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

2- تهیه و تدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی

3- تهیه و تدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بازماندگان

4- تهیه و تدوین ضوابط‌، مقررات و رویه‌های اجرایی در زمینه ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان  مشمول دریافت مستمری پیری

5- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها وبخشنامه‌های لازم با همکاری واحدهای ذی ربط به منظور رفع مشکلات در زمینه ارائه تعهدات

6- طراحی بانک اطلاعاتی بخشی با تأسی از پایگاه اطلاعات صندوق

7- مراقبت بر روند ثبت اطلاعات مربوط به مستمری‌بگیران

8- نظارت و کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

9- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

 

 

وظایف اداره‌کل هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها و کارگزاری‌ها

 

1- سازماندهی و ساماندهی امور مربوط به واحدهای اجرایی، مدیریت‌ها استان‌ها و موسسات کارگزاری صندوق

2- نظارت و سرپرستی امور مربوط به واحدهای اجرایی، مدیریت‌ها استان‌ها و موسسات کارگزاری صندوق

3- پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق و برخورداری کارکنان از پاداش‌های تشویقی نظیر بهره‌وری‌، کارانه و...

4- نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی