صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برگزاری جلسه با مدیر و روسای شهرستانی صندوق کارآفرینی امید

در جلسه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر با مدیر و روسای شهرستانی صندوق کارآفرینی امید مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مشاغل روستایی در سراسر استان، به شرط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام شود.

به گزارش روابط ‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر، کازرونی مدیر صندوق در این جلسه به مزایا و شرایط عضویت در صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خدمات بسیار خوبی برای اعضای خود فراهم آورده و عضویت در این صندوق مزایای بسیار خوبی دارد و از سقوط افراد به تله فقر در دوران بازنشستگی جلوگیری می کند.
مطالب مرتبط