صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان مطرح کرد؛

لزوم توجه به بیمه تعاونی‌های تولیدی روستایی و عشایری

</