صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

روز جهانی زن روستایی

اولین روز بین المللی زنان روستایی در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ تثبیت شد. در این روز به نقش حیاتی و مشارکت زنان روستایی در توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه کنی فقر روستایی تاکید شده است.

به گزارش رئابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر؛ اولین روز بین المللی زنان روستایی در 15 اکتبر 2008 تثبیت شد. در این روز به نقش حیاتی و مشارکت زنان روستایی در توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه کنی فقر روستایی تاکید شده است.
 در قطعنامه از کشورهای عضو که می خواهد با همکاری آژانس برای بهبود وضعیت زنان روستایی اهمیت بیشتری قائل شوند، آمده است؛
الف)  ایجاد یک محیط پویا برای بهبود وضعیت زنان روستایی

 ب) پیگیری توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی

پ) افزایش مشورت با زنان روستایی و مشارکت با آنان، از جمله زنان و دختران روستایی معلول

ت) اطمینان از  توجه به دیدگاه ها و افکار زنان روستایی

ج) یکپارچه سازی دیدگاه جنسیتی در طراحی، پیاده سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه،

 چ) سرمایه گذاری برای برآورده ساختن نیازهای اساسی زنان روستایی
 
ح) رسیدگی به نیازهای بهداشتی زنان روستایی

  خ) حمایت از حقوق و آزادی های زنان و دختران روستایی

 د)رعایت حقوق زنان سالمند در مناطق روستایی با توجه به دسترسی برابر آنها به خدمات و منابع

  ذ)  توسعه برنامه های ارتقای مهارت های اقتصادی زنان روستایی،

ر) افزایش دسترسی زنان به طرح های موجود پس انداز و اعتبار ،

 ز) ادغام فرصت های اشتغال زنان روستایی در تمام راهبردهای توسعه بین المللی و ملی و نیز راهبردهای ریشه کنی فقر

س) اطمینان از  پرداخت کار پنهان زنان و همکاری آنان در تولیدات مزرعه ای و غیر مزرعه ای

ش)  ترویج برنامه هایی که زنان و مردان روستایی را قادر می سازد تا مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و مردان را تشویق می کند عادلانه مسئولیت های خانواده و مراقبت از کودکان را با زنان تقسیم کنند،

ک) محافظت از دانش، نوآوری ها و فعالیت های زنان در جوامع روستایی مربوط به داروهای سنتی، تنوع زیستی و فن آوری های بومی.

گ) تلاش برای اضافه کردن کار بدون مزد زنان در آمار رسمی

 ف) طراحی و تجدید نظر در قوانین برای حمایت از زنان روستایی از حقوق کامل و برابر برای مالکیت زمین و دیگر دارایی ها

ق) حمایت از یک سیستم آموزشی مبتنی بر جنسیت با توجه به نیازهای ویژه زنان روستایی
نظرات کاربران