صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

آگهی مناقصه عمومی

شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد زمین واقع در شهر اصفهان خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد زمین واقع در شهر اصفهان خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، براین اساس

متقاضیان شرکت در این مزایده می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 7/ 8/ 99 به مدت ده روز جهت دریافت اسناد شرکت به نشانی؛ تهران بالاتر از میدان آرژانتین، بلوار آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان ناوک، پلاک 19 طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 2/ 9/ 99 پاکات پیشنهادی خود را به صورت لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.
نظرات کاربران