صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

جدول سطوح درآمدی سال ۹۸

40

سطح میزان درآمد ماهیانه(ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)
1 4,500,000 225,000 2,700,000
2 5,500,000 275,000 3,300,000
3 6,000,000 300.000 3,600,000
4 6,500,000 325,000 3,900,000
5 7,000,000 350,000 4,200,000
6 8,000,000 400,000 4,800,000
7 9,000,000 450,000 5,400,000
8 11,000,000 550,000 6,600,000