نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

آشنایی با معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

 

 

معاون‌ : وحیده نگین   

 

تحصیلات : دکترای اقتصاد توسعه

سوابق شغلی :مشاور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست دفتر یارانه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

وظایف معاون توسعه منابع و پشتیبانی


 

معاون توسعه منابع و پشتیانی زیر نظر مدیرعامل صندوق فعالیت می‌کند و اهم وظایف وی عبارتند از‌ :

1- ساماندهی‌ امور مالی‌ صندوق‌ در حوزه‌ تسهیلات‌ اعط‌ائی ، سرمایه‌گذاری‌ ، پیگیری‌ مط‌البات‌ و... و ایجاد شفافیت‌ و بهنگام‌‌سازی‌ حساب‌های‌ فی‌مابین‌ سازمان‌ و شرکت‌های‌ وابسته‌ و تابعه‌

2- هدایت و سرپرستی ، نظارت و برنامه‌ریزی امور مربوط به واحدهای تابعه

3- ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب صندوق

4- نظارت بر اجرای امور اداری ، رفاهی و استخدامی نیروی انسانی در واحدهای تابعه صندوق بر اساس قوانین و مقررات .

5- تکوین‌ پایگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ صندوق ، ط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌‌سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ و تجربی‌ ، ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و ...

6- نظارت و برنامه‌ریزی در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی ، تهیه و حمایت از زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف .

7- نظارت و برنامه‌ریزی امور مربوط‌ به‌ استانداردسازی‌ فضاهای کاری و عمومی ، تجهیزات‌ و لوازم‌ اداری‌ ، امکانات‌ ارتباطی‌ ، وسائط‌ نقلیه‌ و ...

8- نظارت ، برنامه‌ریزی و ارائه راهکار مناسب در زمینه روش‌های انجام کار ، بر مبنای ساختار سازمانی و شرح وظایف معاونت‌ها و ادارات .

9- نظارت بر تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستم‌های‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و ارزشیابی‌ کمی و کیفی‌ نیروی‌ انسانی‌

10- مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظ‌یم‌ برنامه‌ و بودجه‌ تفصیلی عملیاتی و تلفیقی‌ گروه صندوق و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عملکرد‌ بودجه‌ ای واحدهای‌ تابعه در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌ .

 

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی شامل سه اداره‌کل امورمالی ، منابع انسانی و پشتیبانی، آموزش، تشکیلات و روش‌ها می‌شود که  هریک دارای وظایف متفاوتی هستند

 

وظایف اداره کل امورمالی


 

1- بررسی و مطالعات کارشناسی به منظور پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی‌های لازم در حوزه‌های ذیربط (معاملات ، حسابداری و پرسنلی ، نگهداری حساب‌ها و...)

2- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مربوط به امور اداری و پرسنلی

3- ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی به دفتر امور مجامع ، ذخائر و سرمایه‌گذاری به‌منظور تهیه صورت‌های مالی تلفیقی صندوق 

4- ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت نظام کنترلی داخلی امور حسابداری واحدها .

5- نظارت بر رعایت کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، کنترل و مراقبت بر روند انجام کار در واحدهای اجرایی

6- تطبیق گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

7- تهیه و تنظیم گزارشات مالی

8- همکاری با دفتر بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی در خصوص تهیه برنامه و بودجه سالیانه

9- انجام تشریفات مربوط به برگزاری هیأت‌های مناقصه ، مزایده و ترک تشریفات بر اساس قوانین‌ ، مقـررات و آئـین‌های مالی و معاملات

10- انجام کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات

11- وصول و انتقال درآمدهای قانونی به حساب‌های صندوق طبق قوانین ومقررات.

 

وظایف اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی


1- برنامه‌ریزی ، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی به منظور استفاده استراتژیک از منابع انسانی و برقرار کردن مواردی نظیر پرداخت‌های پرسنل ، استخدام ، خط مشی‌های پرسنلی و امور جاری .

2- تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه متبوع .

3- نظارت و همکاری در خصوص فرایند ارزشیابی کارکنان .

4- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق و ارائه پیشنهادات لازم به واحدهای ذیربط .

5- مشاوره، همکاری و انجام امور مرتبط با انتصاب ، برکناری ، اخراج‌ ، تعدیل و تخلفات اداری کارکنان و نظارت برنحوه صحیح انتقال و جابجایی‌های نیروی انسانی .

6- همکاری موثر با هیات‌های مرکزی گزینش در خصوص امور مربوط به جذب ، استخدام و نیروی انسانی .

7- برنامه‌ریزی، هدایت و جهت‌دهی کارکنان جدید به منظور ایجاد  روحیه کاری برای نیل به اهداف سازمانی .

8- نظارت بر امور مربوط به دبیرخانه (ماشین‌نویسی ، دریافت ، ارسال مراسلات ، ثبت ، صدور ، توزیع و ابلاغ‌نامه‌ها) و بایگانی اسناد و مدارک

9- برنامه‌ریزی ، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های پشتیبانی به منظور استفاده بهینه از منابع ، امکانات و تجهیزات صندوق در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت صرفه و صلاح صندوق

10- نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی

 

وظایف اداره‌کل آموزش ، تشکیلات و روش‌ها


1- بهینه‌سازی ساختار ، تشکیلات و فرآیندهای صندوق .

2- تجزیه و تحلیل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی صندوق به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تداخل وظایف .

3- همکاری در طراحی مسیر ارتقاء شغلی کارکنان .

4- تهیه تقویم آموزشی .

5- برنامه‌ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز .

6- برنامه‌‌ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش‌ ، بینش و مهارت کارکنان .

7- برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه‌های آموزشی کارکنان .

8- انجام امور مربوط به سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها .

 

 


| شناسه مطلب: 1314

تعداد بازدید: 17458 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران