در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر(مصوب 1383/12/11 و اصلاحیه 1384/4/12) هیأت وزیران

آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر(مصوب 1383/12/11 و اصلاحیه 1384/4/12) هیأت وزیران

بخش اول – تعاریف ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف - روستایی : کسی که به طور ثابت در روستا ساکن است. تعریف روستا مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 …

آیین نامه ها |