نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

صندوق در یک نگاه

اعضای صندوق

بیش از
اعضای صندوق

مستمری بازنشستگی

بیش از
مستمری بازنشستگی

مستمری بازماندگان

بیش از
مستمری بازماندگان

مستمری از کارافتادگی

بیش از
مستمری از کارافتادگی

play

۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه شده اند