اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

 

فصل اول: کلیات

ماده (1)- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر” که به ‌عنوان صندوق بیمه ‌اجتماعی، به استناد بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی و آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب­نامه شماره 65846/ت32180هـ مورخ 12/11/1383 هیأت‌وزیران و اصلاحیه­های آن) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین ‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب 1388) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود.

ماده (2)- هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تامین ‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.

تبصره- حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، مؤسسات ‌و صندوق­هاي بيمه‌اي اين نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مكلف است‌ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين زمينه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده (3)- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد «قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 04/12/1387» به ‌صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

ماده (4)- صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (2) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف- تأمین و پرداخت مستمری سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری به اعضاء و مستمری ‌بگیران.

ب- استفاده از وجوه و ذخائر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند(هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

پ- استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات ‌مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره (1)- صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب­نامه شماره 65846/ت32180هـ مورخ 12/11/1383 هیأت‌وزیران و اصلاحیه­های آن) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد سکوت با تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقلی بودن حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن و متناسب با وجود و تامین منابع مالی مورد نیاز، نسبت به ارایه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری ‌بگیران بر مبنای محاسبات بیمه­ای و با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنای صندوق خواهد بود.

تبصره (2)- سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف است به مشترکین صندوق (اعم از اعضای اصلی و تبعی) بیمه خدمات درمانی را به صورت رایگان ارائه نماید و صندوق مکلف است در چارچوب ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذیربط را در زمینه بیمه‌های همگانی و تکمیلی درمان و همچنین بیمه‌های تکمیلی اجتماعی معمول نماید.

ماده (5) کلیه وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل­های جامعه تحت پوشش است و صرفاً در جهت رفاه و تامین مستمری ایام سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگان و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق خواهد بود. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نمایند، محروم نمود.

ماده (6)- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، براساس تبصره (1) ماده ‌(12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت‌امناء می‌باشد.

 

فصل دوم : ارکان صندوق

ماده (7)- ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف- هیأت ‌امناء.

ب- هیأت‌ مدیره.

پ- مدیرعامل.

ت-هیأت‌ نظارت.

تبصره- شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ‌اجتماعی می‌باشد.

ماده (8)- هیأت ‌امنای سازمان تأمین ‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب 1388)، در حکم هیأت ‌امناء صندوق می‌باشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حق‌الزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیأت ‌امناء مذکور است.

ماده (9) وظایف و اختیارات هیأت ‌امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های کلان صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأت‌ مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت‌ نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.

پ- نصب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت‌ مدیره و هیأت‌ نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تأیید و صدور حکم.

ت- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه‌ اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق، در مواردی که در قوانین مربوطه مرجع تصویب ضوابط مذکور تعیین نشده باشد.

ث- تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

ج- تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

چ- پیشنهاد تغییر، اصلاح یا تفسیر مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح- پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

خ- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت مدیره.

د- تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

ماده (10)- اعضای هیأت‌ مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز، مطابق بند (ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشند که از سوی هیأت ‌امناء برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره (1)- هیأت‌ مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس هیأت‌ مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره (2)- اعضای هیأت ‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت ‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده (11)- وظایف رئیس هیأت‌ مدیره به شرح زیر است:

الف- دعوت از اعضای هیأت‌ مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت‌ مدیره.

ب- انعکاس پیشنهادهای هیأت ‌مدیره به هیأت ‌امناء و ابلاغ مصوبات هیأت ‌امناء و هیأت‌ مدیره به مدیرعامل.

ماده (12)- وظایف و اختیارات هیأت‌ مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- بررسی و تائید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأت ‌امناء.

ب- بررسی و تائید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

پ- بررسی و تائید برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌ امناء.

ت- ارائه گزارش مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع 6 ماهه به هیأت ‌امناء.

ث- بررسی و تائید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه‌ اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

ج- بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت ‌امناء و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق، در چارچوب تشکیلات کلان مصوب.

چ- بررسی و تصویب پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تعیین اعضای هیأت ‌مدیره و مدیران ‌عامل شرکت­های تابعه.

ح- نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت­ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت ‌امناء.

خ- تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأت ‌امناء و هیأت ‌مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأت ‌امناء.

د- انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره (1) هیأت ‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأت ‌مدیره نخواهد بود. هیأت ‌مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره (2)- جلسات هیأت ‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت ‌مدیره به موجب ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد.

تبصره (3)- اعضای هیات مدیره به صورت موظف غیراجرایی انتخاب می­شوند و نمی­توانند سمت اجرایی داشته یا در امور اجرایی صندوق مداخله نمایند. کارکنان صندوق در صورت عضویت در هیات مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده (13)-مدیرعامل به‌ عنوان عالی‌ترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره است که مطابق بند (ج) قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (اصلاحی مصوب 1388)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأت ‌‌امناء و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی‌که به تشخیص هیأت ‌امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده (14)- وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه و بودجه، آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت ‌مدیره.

پ- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی 6 ماهه جهت ارائه به هیأت‌مدیره.

ت- تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت‌ مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث- نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت ‌مدیره.

ج- صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه.

چ- نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح- نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع ‌عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به صندوق می‌باشد.

خ- پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأت ‌امناء و هیأت‌ مدیره.

د- ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت ‌مدیره.

ذ- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می­تواند این اختیار را شخصا یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می­کند اعمال نماید.

ر- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی، اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و غیرقضایی و انجام اقدام لازم.

ز- افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

س- وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (4) این اساسنامه.

ص- دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره (1)- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره (2)- مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق،           در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره (به انتخاب هیأت‌مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

 

ماده (15)- اعضای هیأت‌ نظارت مرکب از سه‌ نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشند که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) و بند (د) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیأت‌ امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره (1)- هیأت‌ نظارت حق هیچ­گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره (2)- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت‌نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره (3)- اداره امور داخلی هیأت ‌نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مذکور به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره (4)- انتخاب رئیس هیأت ‌نظارت از بین اعضای هیأت ‌نظارت، به ‌عهده رئیس هیأت ‌امناء صندوق می‌باشد.

تبصره (5)- وظایف بازرس قانونی به ‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت‌ نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

تبصره (6)- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی­ هر یک از اعضاء هیأت ‌نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت ‌امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه‌ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت ‌نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت ‌نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده (16)- وظایف و اختیارات هیأت‌ نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب- اظهارنظر در خصوص صورت­های مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأت ‌امناء.

پ- اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

تبصره- چنانچه هیأت ‌نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت‌ مدیره رسانده و هیأت‌ مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیأت ‌نظارت پس از بررسی‌های لازم، در صورت تشخیص گزارش نهایی را به اطلاع هیأت ‌امناء خواهد رساند.

 

 

 

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده (17)- سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده (18)- دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف- حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان و دولت.

ب- وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

پ- وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاه­ها.

ت- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث- بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره (1)- مطالبات و دیون صندوق از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره (2)- در صورتی‌که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأت ‌امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک­ها و موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخائر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره (3)- ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (2) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده (19) مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یک بار گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و بر اساس ضوابط ابلاغی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت‌مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأت‌امناء تقدیم گردد.

ماده (20)- هیأت ‌مدیره مکلف است تا پایان آذر ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت‌ امناء پیشنهاد نماید. هیأت ‌امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت‌مدیره ابلاغ نماید.

تبصره (1)- هیأت ‌مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت‌ نظارت ارسال نماید.

تبصره (2)- بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت ‌مدیره را حداکثر ظرف مدت 20 روز به هیأت‌ نظارت اعلام نماید.

تبصره (3)- هیأت ‌نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت‌ مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت ‌مدیره به هیأت ‌امناء ارائه نماید. هیأت ‌مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌ نظر با هیأت ‌نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت ‌امناء تقدیم دارد.

تبصره (4)- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره (5)- تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت ‌امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می‌باشد.

ماده (21)- اعضای هیأت ‌امناء، هیأت‌ مدیره، هیأت ‌نظارت، مدیرعامل و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیأت ‌مدیره یا مدیر عامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و موسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره- پرداخت حق ‌بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده (22)- اعضای هیأت ‌مدیره، مدیرعامل و هیأت ‌نظارت حق ندارند خارج از مقررات صندوق هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره- اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضاء هیأت ‌امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است.

ماده (23)- آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل جلسات هیأت ‌امناء، هیأت ‌مدیره و هیأت ‌نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی‌باشد.

تبصره- مادامی‌که آیین‌نامه‌‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین‌نامه‌های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین‌نامه‌‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

ارسال نظر شما

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 466
  • 4,189,347
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©